آیا نحوه جستجوی اطلاعات در سایت آسان می باشد ؟

به نظر شما اطلاعات موجود در سایت کاربردی می باشد .